Privacy en cookie verklaring

Finqus is een productnaam van Hypinvest Hypotheken BV. Hypinvest Hypotheken BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen daarover transparant informeren.

Hypinvest Hypotheken BV verwerkt persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, geboortedatum en geslacht. Aan de hand van deze informatie is identiteit eenvoudig vast te stellen. Een foto of een legitimatie is ook een persoonsgegeven, net als nadere financiële gegevens.

Hypinvest Hypotheken BV verwerkt persoonsgegevens van klanten en hun eventuele gevolmachtigde vertegenwoordigers. In bijlage 1 staan de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Hypinvest Hypotheken BV verwerkt bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevens over gezondheid

Bij de aanvraag van een lening zijn incidenteel gegevens over de gezondheid verkregen voor de aanvraag van een verzekeringsproduct dat gelijktijdig met de lening is afgesloten. Deze gegevens zijn in het klantdossier opgeslagen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met toestemming van de betrokkene of als de betrokkene ons dat vraagt. Vraagt betrokkene ons om bijzondere persoonsgegevens over hem/haar vast te leggen of maakt de betrokkene deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Doel van de verwerkingen

 1. Dienstverlening

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Wij gebruiken de naam, (email)adresgegevens, het IP-adres van de computer en telefoonnummers van de klant voor het onderhouden van contact, voor het opmaken van financiële maandoverzichten, het voeren van reguliere klantcorrespondentie en aanvullende dienstverlening. Voor bepaalde dienstverlening vraagt Hypinvest Hypotheken BV (nieuwe) gegevens op.

 1. Voor ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening

Om onze klanten goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van de leningenportefeuille en onze diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

 1. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder is daar meer informatie over te vinden.

 • Transactiemonitoring

Wij zijn wettelijk verplicht transacties van onze klanten te monitoren. Wij kunnen deze verplichting niet nakomen zonder financiële gegevens en persoonlijke identificatiegegevens te verwerken.

 • Wettelijke bewaarverplichtingen

Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot het klant-acceptatie-onderzoek en digitale communicatie met de klant.

 • Informatieverplichtingen en informatieverzoeken
 • Op basis van wettelijke bepalingen kunnen wij verplicht zijn op eigen initiatief of op verzoek persoonsgegevens over klanten aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit, een toezichthouder of justitie door te geven. Nederlandse autoriteiten kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verstrekt ook weer delen met andere binnenlandse of buitenlandse autoriteiten. Ook buitenlandse wetgeving kan ons verplichten informatie aan buitenlandse instanties te verstrekken. Alle consumptieve leningen zijn geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarnaast kunnen er voor alle lening-producten met een achterstand of bijzonderheidscodering registraties bij het BKR worden gemeld.
 1. Voor onze bedrijfsvoering

Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

 1. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als de relatie met de klant is of wordt beëindigd, bewaren wij de gegevens gedurende 7 jaar in ons archief. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van de verwerkingen schakelt Hypinvest Hypotheken BV derden in. Dit kunnen derden zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zoals een servicingpartij of een deurwaarder, maar ook bijvoorbeeld een drukkerij die verzending van poststukken verzorgt.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Hypinvest Hypotheken BV. Derde partijen krijgen alleen de opdracht van Hypinvest Hypotheken BV als er aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, geheimhouding gegarandeerd wordt en zij zich verplichten dat de persoonsgegevens uitsluitend voor de overeengekomen dienstverlening worden verwerkt.

Hypinvest Hypotheken BV verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Indien verwerking buiten deze landen noodzakelijk is, geeft Hypinvest Hypotheken BV alleen toestemming voor de gegevensverwerking buiten de Europese Unie als de derde partij adequate maatregelen neemt om te waarborgen dat de persoonsgegevens goed worden beschermd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij beveiligingen de persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen met moderne technieken. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Hypinvest Hypotheken BV zijn aan strenge regels gebonden en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Opname telefoongesprekken

Hypinvest Hypotheken BV kan telefoongesprekken opnemen voor de volgende doeleinden:

- als daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

- ten behoeve van training, coaching en beoordeling van personeel;

- evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening;

- vastlegging van telefonische toezeggingen;

- fraudebestrijding.

De opgenomen gesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hypinvest Hypotheken BV heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens indien nodig te traceren en reconstrueren. Als er sprake is van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van een opgenomen telefoongesprek heeft u het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren en/of een transcriptie van het opgenomen gesprek op te vragen.

De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De gegevens worden gewist na verloop van 12 maanden tenzij er een geschil bestaat of als Hypinvest Hypotheken BV verwacht dat er een geschil kan ontstaan. In die gevallen worden de vastgelegde gegevens bewaard totdat het geschil is beëindigd of de verwachting dat het geschil ontstaat is geweken.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat u het rechten kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van onderstaande rechten kunt u een email sturen. Wij verzoeken u daarbij om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief.

 1. Inzage

Voor inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u inloggen in uw klantportaal. Beschikt u niet over de juiste inloggegevens dan kunt u contact met ons opnemen via info@finqusadministratie.nl. U krijgt binnen vier weken van ons een reactie.

 1. Correctie

Voor correctie kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

 1. Verwijdering

U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.

 1. Bezwaar tegen verwerking

U kunt bezwaar indienen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen in dat geval het bezwaar behandelen.

 1. Beperking

U kunt ons vragen de verwerking van persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld als wij op uw verzoek bekijken of persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of als wij persoonsgegevens verwerken zonder dat we dat mogen. Ook kunt u dit vragen als u de gegevens nodig denkt te hebben voor een juridische procedure of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking

 1. Overdraagbaarheid

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.

 1. Intrekking toestemming

Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.

 1. Klacht

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Gebruik van permanente cookies

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een permanente cookie onthouden. Hierdoor kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hypinvest Hypotheken BV gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Hypinvest Hypotheken BV heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie verder te gebruiken.

Websites van derden

Hypinvest Hypotheken BV heeft op haar website links geplaatst naar websites van derden. Hypinvest Hypotheken BV is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Wij verwijzen u daarvoor naar de betreffende privacyverklaring van die website.

Vragen of klacht?

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de specifieke functionaris voor gegevensbescherming (een DPO). Stuur hiervoor een mail naar dpo@nibc.com of neem contact op per post naar;

NIBC Bank NV

T.a.v. Data Protection Officer

Carnegieplein 4

2517 KJ Den Haag

 

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 23 april 2018 en aangepast op 17 november 2021.

 

 

 

Bijlage 1   Categorieën persoonsgegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. In het Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.

Categorie persoonsgegevens

Voorbeeld

Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer

Persoonlijke kenmerken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, kennis en ervaring in financiële sector, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, belangrijke momenten in het leven van de klant (huwelijk, samenwonen), lidmaatschappen

Elektronische identificatiegegevens

IP-adres, cookies

Communicatiegegevens

Vastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen

Financiële gegevens

Bankrekening, effectenportefeuille, hypotheekgegevens, leninggegevens, saldi en transacties, inkomen, vermogen, informatie over herkomst vermogen, schulden, betalingsachterstanden, evolutie van vermogen, taxatiegegevens, gegevens over zekerheden.

Gegevens over producten en diensten

Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over gezondheid, lidmaatschap  politieke partijen

Strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Overige persoonsgegevens

User-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer